РЕЗОЛЮЦІЯ ДРУГОГО КОНГРЕСУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

26 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ

Ми, власники та керівники українських підприємств, представники об’єднань громадських організацій малого та середнього бізнесу звертаємось до Президента України, Кабінету Міністрів та Верховної Ради зі спільними вимогами:

1. За підсумками роботи Уряду, Верховної Ради та Президента констатуємо, що 2015 році влада не виконала власні зобов’язання по перезавантаженню країни: рівень корупції зберігається на високому рівні, умови ведення бізнесу стабільно погіршуються, ділова активність згортається, економіка занепадає, втрачається довіра до Української держави як всередині, так і поза її межами.

2. Відсутність системних змін консервує стару систему, руйнуючи останні надії суспільства на ліберальну податкову реформу, а також на реформування митниці та податкової служби. Неспроможність влади реформувати економіку унеможливлює стабілізацію та стрімке економічне зростання країни.

3. Ми, представники українського бізнесу, в час найвищої небезпеки для держави, несучи разом з Урядом, Верховною Радою та Президентом відповідальність за країну, заявляємо про неприпустимість безвідповідального ставлення до країни, що становить загрозу національній безпеці.

4. Вимагаємо негайно забезпечити українському бізнесу економічні свободи, можливості росту у відповідності європейському шляху розвитку негайного переходу від безсистемних реформ до кардинальної модернізації економіки України.

5. Ми вимагаємо у сфері податкової політики:

5.1. Провести податкову реформу до кінця 2015 року, взяти за основу законопроект № 3357 від 26.10.2015 (далі Законопроект №3357) “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації”.

5.2. Внести зміни до Законопроекту №3357 та визначити навантаження на фонд оплати: 10% ПДФО та 10% ЄСВ (передбачена Законопроектом №3357 ставка ЄСВ 20%).

5.3. Внести зміни до Законопроекту №3357 та скасувати ПДВ – рахунки із системою депонування.

5.4. Внести зміни до Законопроекту №3357 та виключити з прирівняних до розподілу прибутку операції суму перевищення звичайних цін над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні операцій з продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі необоротних активів, з суб’єктами господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

5.5. Внести зміни до Законопроекту №3357 та виключити норму відповідно до якої не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

5.6. Провести ефективну інституціональну реформу ДФС.

5.7. Впровадити персональну, у тому числі матеріальну, відповідальність посадових осіб за неправомірні дії по відношенню до суб’єктів господарювання.

5.8. Провести широкі обговорення Законопроекту №3357 стосовно змін, що стосуються спрощеної системи оподаткування на Національній платформі МСБ http://platforma-msb.org. Внести зміни до Законопроекту №3357 після проведення широких консультацій та схвалення пропонованих змін не менш ніж 60% представницьких об’єднань МСБ стосовно змін, що стосуються спрощеної системи оподаткування.

6. Ми вимагаємо у сфері митної політики:

6.1. Прийняти зміни до митного законодавства щодо конкретизації характеристик товарів для унеможливлення заниження чи завищення митної вартості товарів. Ввести додаткову одиницю виміру у штуках для всіх вартісних одиничних товарів.

6.2. Підвищити роль цінових показників в системі оцінки ризиків при імпорті. Використовувати в системі оцінки ризиків цінову інформацію, що подається до Державної фіскальної служби галузевими асоціаціями.

6.3. Спростити та скоротити процедури митного догляду і оформлення для товарів, які оформлюються в митному режимі транзиту

6.4. Посилити боротьбу з контрабандними потоками спільними зусиллями держави та бізнесу. Зняти законодавчі обмеження у наданні митницею галузевим асоціаціям знеособленої інформації про рівні декларованих імпортерами цін та обсягів імпорту.

6.5. Здійснювати перехід від фіскальної до сервісної моделі роботи митної системи. Запроваджувати повсюдне використання першого методу визначення митної вартості при імпорті шляхом контролю і оподаткування прибутку, що утворюється в ланцюзі реалізації імпортного товару, в тому числі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

6.6. Ініціювати створення єдиної митної бази даних разом з Європейським Союзом.

7. Ми вимагаємо у сфері регуляторної політики та бізнес-клімату:

7.1. Відновити довіру бізнесу до влади шляхом створення механізму реального діалогу в питаннях реформи податкової, бюджетної та митної політики, дерегуляції бізнесу.

7.2. Провести повний аналіз діючого законодавства і проектів щодо корупційних складових.

7.3. Забезпечити принцип презумпції невинності для бізнесу, тобто накладення штрафів та інших покарань для бізнесу виключно за рішенням суду. Розробити механізм, який унеможливлює встановлення “планових надходжень від штрафів”, накладених на суб’єктів господарювання.

7.4. Розробити та прийняти закон про особисту відповідальність чиновників за нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

7.5. Залишити хибну практику втручання в бізнес-процеси та припинити “полювання” за коштами платників податків.

7.6. Забезпечити неухильне виконання всіма органами влади Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Створити дієвий механізм, що запобігає появі нових необґрунтованих регуляцій в майбутньому.

7.7. Забезпечити неухильне виконання всіма органами влади Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”; повернути до сфери регулювання цим законом всі органи влади, що мають перевірочні чи адміністративні функції. Продовжити практику ліквідації органів, інспекційна діяльність яких не забезпечує контролю питань, які пов’язані з безпекою людей та фінансової дисципліною.

7.8. Перейти виключно на режим планових перевірок бізнесу (за виключенням відкритих кримінальних проваджень) за можливої участі представників бізнес-асоціацій та правоволодільців-франчайзерів.

7.9. Надати дійсності “мораторію не перевірку” шляхом ліквідації посад в державних органах, працівники на яких займалися перевірочною діяльністю, та звільнення цих працівників.

7.10. Провести масштабну та глибоку дерегуляцію шляхом перегляду усіх регуляторних актів та скасування таких, що містять корупційну складову, є зайвими або не відповідають міжнародним зобов’язанням.

7.11. Зменшити кількість процедур, необхідних для приєднання замовника до електромереж, змінити методику розрахунку плати за приєднання до електричних мереж. Встановити єдину ціну (вартість) за послугу із стандартного та нестандартного приєднання електроустановки до електромереж із розрахунку за 1 кВт приєднаної потужності.

8. Ми вимагаємо в економічній стратегії:

8.1. Сформувати та запропонувати суспільству стратегію стрімкого економічного зростання із середньорічним темпом зростанням в перші роки на рівні 10% ВВП та перетворення України у найпривабливіше місце в Європі для інвестування, ведення бізнесу, інновацій та особистого розвитку.

8.2. Внести зміни до Конституції України щодо обмеження частки ВВП, що перерозподіляється через державу (бюджети всіх рівнів та обов’язкові соціальні фонди), на рівні не вищім за 35%.

8.3. Запровадити систему професійного менеджменту на державних підприємствах із залученням до управління професійних менеджерів з бізнес-середовища та підготувати нестратегічні державні підприємства до скорішої приватизації.

8.4. Провести відкриту прозору приватизацію.

8.5. Забезпечити створення і наповнення Національного фонду розвитку з метою перетворення України на інфраструктурний і інноваційний хаб світового рівня.

8.6. Забезпечити створення і наповнення Національного фонду сприяння розвитку малого та середнього бізнесу для здійснення фінансування малого та середнього бізнесу, бізнес-освіти, юридичного, бухгалтерського та інших видів сервісу.

8.7. Імплементувати до національного законодавства засоби політики щодо малих та середніх підприємств, які ґрунтуються на десяти принципах Акта про малий бізнес для Європи (SBA).

8.8. На законодавчому рівні забезпечити захист прав приватної власності, гармонізацію із законодавством ЄС положень українського законодавства щодо захисту інвесторів (внутрішніх та іноземних) та кредиторів. Забезпечити рівні конкурентні умови для бізнесу та провести демонополізацію ринків.

9. Вважати Резолюцію Конгресу технічним завданням для Уряду держави.

10. У випадку неприйняття вимог Конгресу чинним Урядом у термін до 25 грудня 2015 року, ініціювати зміну складу Уряду України.

11. Доручити створеній Наглядовій раді Конгресу контроль за виконанням Резолюції Конгресу.